Regulamin i polityka prywatności sklepu Celina

§1

Postanowienia ogólne:

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ECW Edward Wroński, NIP: 5470168024, tel. 0338164425, adres email: biuro@celina.com.pl.


3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 
§2

Zamówienia:

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
- emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
- telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej w zakładce Kontakt.
 
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą opłacenia Zamówienia przez Klienta.

5. Aktualne promocje na stronie oraz kupony rabatowe nie łączą się.
 

§3

Płatności:

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone przez Sklep.


2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.


§4

Wysyłka towaru:

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub PayPal, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Wysyłka towaru następuje od 2 do 4 dni roboczych.

Cennik dostaw:

Kurier- PŁATNOŚĆ PRZELEWEM 15,00 zł

Kurier - PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM 18,00 zł


§5

Reklamacje:

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Informujemy, że reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości przesyłki bez PROTOKOŁU USZKODZENIA nie będą uwzględniane.
W większości przypadków rozlania produktów, rozszczelnienia itp. powstają w wyniku niewłaściwego przewożenia paczek. W związku z powyższym wszelkie uszkodzenia muszą być udokumentowane PROTOKOŁEM.

 
§6

Prawo odstąpienia od umowy:

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

7. W przypadku zwrotu zamówienia, do którego został dołączony gratis, kupujący zobowiązany jest do zwrotu kompletnego zamówienia tj. zakupionego produktu + gratisu. Zwroty niekompletne, czyli te, które nie będą posiadały dodanego gratisu nie będą przyjmowane.
 

§7
Ochrona prywatności:

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

4. Sklep realizuje funkcje pozyskania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików „cookies”.


§8

Własność intelektualna:

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

 

 


Rozporządzenie o ochronie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ECW Edward Wroński z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 588;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 11 lat;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować odmową realizacji zamówienia;

8) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

9) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.